تبلیغات
فوریت های پزشکی ایلام _1387 (مركز 115 ایوان_ 1389) - انواع شكستگی و معاینه آن و کمک های per hospital در شكستگی ها

انواع شكستگی و معاینه آن و کمک های per hospital  در شكستگی ها

 انواع آسیب های وارده به دستگاه اسكلتی

1- شكستگی                                                     2- دررفتگی                                 3- پیچ خوردگی

 


 

  • پست بای
  • قالب بلاگفا
  • ضایعات